Przejdź do strony głównej

ZAKRES USŁUG

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Flens oferuje usługi prawne w następujących obszarach:

 • prowadzenia działalności gospodarczej
 • obrotu nieruchomościami
 • procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • windykacji należności
 • współpracy korporacyjnej w ramach stowarzyszeń i spółdzielni

a także

 • prawa cywilnego
 • prawa spółek
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa administracyjnego i podatkowego
 • prawa zamówień publicznych
 • prawa upadłościowego i naprawczego
 • prawa ubezpieczeń majątkowych (w tym gospodarczych) i osobowych

Na życzenie Klienta zapewniamy obsługę prawną również w innych dziedzinach prawa.


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG

W ramach obsługi prowadzenia działalności gospodarczej:

 • świadczymy doradztwo w zakresie wyboru formy podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
 • reprezentujemy przedsiębiorców i inne podmioty przed organami administracji publicznej (podatkowej, celnej, gminnej, powiatowej itp.);
 • sporządzamy opinie prawne w sposób zrozumiały i wyczerpujący (także w języku angielskim i niemieckim);
 • udzielamy konsultacji prawnych w wykonywaniu bieżącej działalności gospodarczej;
 • świadczymy poradnictwo wekslowe;
 • sporządzamy i opiniujemy umowy handlowe;
 • wskazujemy prawne środki zabezpieczenia wierzytelności;
 • tworzymy podmioty gospodarcze.

W ramach obsługi obrotu nieruchomościami:

 • świadczymy doradztwo i reprezentujemy Klientów w zakresie nabywania i sprzedaży nieruchomości, zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości;
 • wykonujemy audyt prawny nieruchomości;
 • prowadzimy postępowania dotyczące regulowania stanów prawnych nieruchomości;
 • prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe;
 • prowadzimy postępowania dotyczące mienia zabużańskiego;
 • prowadzimy postępowania związane z wywłaszczeniami;
 • prowadzimy postępowania związane z uzyskiwaniem zezwolenia na nabycie przez cudzoziemców nieruchomości, udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • prowadzimy obsługę wspólnot mieszkaniowych.

W ramach obsługi procesu inwestycyjnego w budownictwie:

 • występujemy przed organami administracji architektoniczno-budowlanej (pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania, zgłoszenia);
 • występujemy przed organami administracji w sprawach o wyłączenia gruntów z produkcji rolnej lub leśnej;
 • występujemy przed organami nadzoru budowlanego (legalizacje, pozwolenia na użytkowanie, katastrofy budowlane, odstępstwa od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę);
 • sporządzamy i opiniujemy umowy developerskie, o roboty budowlane i nadzór budowlany;
 • prowadzimy spory sądowe pomiędzy inwestorami a wykonawcami (podwykonawcami) robót budowlanych.

W ramach obsługi procesu windykacji należności:

 • prowadzimy intensywne działania na drodze polubownej egzekucji wierzytelności;
 • prowadzimy postępowania negocjacyjne i mediacyjne;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach egzekucyjnych cywilnych i administracyjnych;
 • prowadzimy postępowania sądowe zabezpieczające i egzekucyjne (w tym z nieruchomości);
 • prowadzimy postępowania o ujawnienie dłużników Krajowym Rejestrze Sądowym i innych rejestrach publicznych;
 • prowadzenie spraw sądowych o wierzytelności pieniężne w postępowaniach nakazowych lub upominawczych;
 • prowadzimy postępowania o należności z weksli.

W ramach obsługi współpracy korporacyjnej w ramach stowarzyszeń i spółdzielni:

 • tworzymy, obsługujemy i likwidujemy spółdzielnie;
 • tworzymy, obsługujemy i likwidujemy stowarzyszenia i fundacje;
 • obsługujemy organy spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
 • sporządzamy statuty spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji i ich zmiany;
 • prowadzimy sprawy o nadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego;
 • tworzymy i obsługujemy stowarzyszenia oraz związki jednostek samorządu terytorialnego.

W ramach spraw z zakresu prawa cywilnego:

 • przygotowujemy i opiniujemy umowy typowe i nietypowe w obrocie gospodarczym;
 • prowadzimy negocjacje dotyczące umów;
 • prowadzimy sprawy w postępowaniu polubownym przedsądowym;
 • sporządzamy pisma procesowe (w tym pozwy i pozwy wzajemne);
 • sporządzamy analizy i opinie prawne;
 • prowadzimy postępowania sądowe na podstawie umów, w tym sprawy o zapłatę;
 • prowadzimy sprawy z zakresu prawa rzeczowego, w tym o zasiedzenie, ustalenie granic, przymusowy wykup, wydanie nieruchomości.

W ramach spraw z zakresu prawa spółek:

 • tworzymy, przekształcamy i likwidujemy spółki handlowe i cywilne (w tym sporządzamy projekty statutów i umów spółek);
 • prowadzimy postępowania rejestrowe w urzędach i rejestrach;
 • opracowujemy zmiany umów i statutów spółek (w tym przy podwyższaniu kapitału zakładowego);
 • prowadzimy bieżące doradztwo w codziennej działalności spółek;
 • sporządzamy audyt prawny spółek (raport prawny dotyczący sytuacji prawnej spółki);
 • obsługujemy prawnie transakcje nabycia udziałów lub akcji, przedsiębiorstw i ich majątku;
 • prowadzimy obsługę organów spółek (sporządzamy regulaminy wewnętrzne tych organów);

W ramach spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie stosunku pracy (w tym nawiązywania i rozwiązywania);
 • prowadzimy postępowania administracyjne i sądowe z ZUS i KRUS;
 • prowadzimy kompleksowe doradztwo w zakresie ubezpieczenia społecznego (w tym świadczenia, nabycie uprawnień emerytalnych, zasiłków);
 • sporządzamy i opiniujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie oraz o zakazie konkurencji;
 • prowadzimy restrukturyzację zatrudnienia;
 • tworzymy regulaminy związane ze stosunkiem pracy (w tym regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych);
 • reprezentujemy pracodawców i pracowników przed sądami pracy;
 • prowadzimy doradztwo w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz innych spraw przed organami zatrudnienia (w tym o zezwolenia, zasiłki, świadczenia).

W ramach spraw z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego:

 • udzielamy pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania decyzji administracyjnych, koncesji, licencji i zezwoleń (w tym przed urzędami gmin, starostwami powiatowymi, urzędami marszałkowskimi, administracją rządową, Urzędem Patentowym, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz samorządowymi kolegiami odwoławczymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym);
 • reprezentujemy Klientów przed organami administracji rządowej i samorządowej w postępowaniach administracyjnych (w tym sprawach prawa ruchu drogowego, leśnictwa, rolnictwa, obywatelskich, geologicznych i górniczych);
 • udzielamy doradztwa podatkowego związane z prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzone we współpracy z biegłymi rewidentami i występujemy w tych sprawach przed organami podatkowymi;

W ramach spraw z zakresu prawa zamówień publicznych:

 • świadczymy doradztwo przy tworzeniu ofert;
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
 • świadczymy pomoc prawną w stosowaniu środków odwoławczych w oparciu o Prawo zamówień publicznych;
 • świadczymy zastępstwo prawne i procesowe w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych;
 • sporządzamy opinie i świadczymy ogólne doradztwo prawne w zakresie zamówień publicznych.

W ramach spraw z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego:

 • świadczymy obsługę prawną podmiotów w stanie upadłości i objętych postępowaniem naprawczym;
 • prowadzimy obsługę prawną restrukturyzacji podmiotów gospodarczych;
 • sporządzamy wnioski o ogłoszenie upadłości;
 • prowadzimy sprawy o wierzytelności w postępowaniu upadłościowym;
 • świadczymy doradztwo w sprawach związanych z upadłością.

W ramach spraw z zakresu prawa ubezpieczeń majątkowych (w tym gospodarczych) i osobowych:

 • świadczymy doradztwo w zakresie zawierania umów ubezpieczenia;
 • przygotowujemy i opiniujemy projektów umów ubezpieczenia;
 • prowadzimy sprawy o roszczenia z tytułu umów ubezpieczenia.

Wykonał: © Wi-komp

Przejdź do góry strony 

Jesteś osobą na tej stronie